Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste artikelen
Deserted Place
 
 
 
 
Een verlaten plaats bedoelt om de Heer te zoeken.
Juist wanneer je het zo nodig hebt.
Dan kun je bij Hem terecht.
Want Jezus is de Rots waarop we kunnen bouwen.
Een vaste Rots is Hij.
 
@Beloved Daughter
 
Gothic Fantasy
Lees meer...   (7 reacties)

 

 

 

 

U redde mij en riep mijn naam 


U redde mij en riep mijn naam

gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,

bekleed met uw gerechtigheid;

0, Jezus. U redde mij.


Met U verzoend, werd ik weer rein,

U nam mijn schuld en droeg mijn pijn

Nu ben ik vrij, volmaakt in U;

0, Jezus. U redde mij. (2x)


Voor U mij maakte, had U mij lief,

Heer en werd ik door U gekend.

Ik ben geschapen naar uw evenbeeld,

o Heer.


En U zocht mij en U kocht mij,

U vergoot uw bloed voor mij.

Een nieuwe schepping naar uw evenbeeld,

o Heer; U redde mij,

U redde mij. (2x)

 

OPW. 578

 

Reacties

 

 

 

 

 

Jezus, U bent mijn Vriend

 

Jezus, U bent mijn Vriend,

mijn schuilplaats en mijn helper.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

rechtvaardig en vol goedheid.

 

U bent een Vriend die om mij geeft,

en die mij keer op keer vergeeft,

ook als ik domme dingen doe,

toch bent U daar.

En ook al ben ik soms niet trouw,

toch weet ik dat U van me houdt.

Jezus, U  bent mijn Vriend.

 

Jezus, U  bent mijn Vriend.

Ik dank U dat U dicht bij me bent.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

U houdt me vast door uw liefde.

 

 

U was er altijd al voor mij,

door uw genade ben ik vrij,

ook al besef ik dat niet altijd

even goed.

En ook al voel ik me alleen,

Jezus, U  bent altijd om me heen.

                             Jezus, U  bent mijn Vriend.                                

   

Tekst & muziek: Elisa  Krijgsman © 1998 Reli Music Productions

Reacties

 

 

God kan je boven alles uittillen

ver boven de hoogste top

die je zelf nooit zou kunnen beklimmen

maar wel samen met jouw God.

 

Je hoeft je armen slechts uit te strekken

zoals een kind naar zijn vader doet

Hij neemt je veilig in Zijn armen

en brengt je waar je wezen moet.

 

Hij zet je weer stevig neer

met beide benen op de grond

je staat er veilig en droog

als het water je tot aan de lippen komt.

 

Al beuken de golven om je heen

ze slaan gewoon kapot

tegen jouw Schuilplaats,

Vader God, onze sterke Rots.

 

Zie niet op de golven

maar richt je hoofd omhoog

dan zie je het licht weer gloren

en veranderen in een regenboog.

 

Cobi van der Hoeven-Zondag

Reacties

 

 

De God van de hoop…

De God van de hoop vervult mij nu met louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, zodat ik een krachtige aansporing heb om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, dat veilig en vast is. (2)

Want geloof is de vaste grond van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

 1. Romeinen 15:13
 2. Hebreeën 6:18,19
 3. Hebreeën 11:1
 4. Filippenzen 1:6
 5. Klaagliederen 3:22b-24

       DPM

Reacties

 

 

 

In Hem kan ik alles!

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1) Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart, ik zal enkel opgaan en niet neergaan, omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5) Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.  Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6) Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,  zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8) Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,  ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

 

 1. Psalm 147:5
 2. Efeze 6:10
 3. Deut. 28:13
 4. Fil 4:13
 5. 1 Thess. 5:24
 6. Jer. 17:8
 7. Psalm 1:3
 8. Ex. 13:21
 9. Psalm 18:30
 10. Markus 9:23

         DPM

Reacties

 

 

 

Mijn God voorziet…

U bent Jehova Jireh, mijn God die voorziet. (1) Ik belijd: Mij ontbreekt niets! (2) Uw genade is mij genoeg. (3)

Ik ben niet bezorgd,  want U, mijn Vader zorgt voor mij, (4) U weet wat ik nodig heb, nog voordat ik U erom vraag. (5) Ik ken immers de genade van mijn Here Jezus Christus, dat Hij om mijnentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. (6)  Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. (7)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw naam ken, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. (8)  U bent mijn God die voorziet! (1)

 

 1. Genesis  22:14
 2. Psalm 23:1
 3. 2 Korinthiërs 12:9
 4. Mattheüs 6:25/ 1 Petrus 5:7
 5. Jesaja 65:24
 6. 2 Kor. 8:9 GNB
 7. Filippenzen 4:19
 8. Psalm 9:11

             DPM

Reacties

 

 

 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

          DPM

 

Reacties

 

 

U Here, bent mijn Heelmeester!

(Exodus 15:26)

 

Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden; die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn ziekten geneest, die mijn leven verlost van de dood, die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. (1)

Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)

Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht; ik stijg op met vleugels als van een arend; ik loop, maar wordt niet moe, ik wandel, maar wordt niet mat (3)

Want mijn ziekten heeft U op zich genomen, En mijn smarten gedragen; om mijn overtredingen werd U doorboord, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)

Ik werp al mijn zorgen en problemen op U, want U zorgt voor mij (5)

U Here, bent mijn Heelmeester (6)

 

 

 1. naar psalm 103:2-5
 2. Maleachi 4:2
 3. Naar Jesaja 40:28-31
 4. Jesaja 53:4,5
 5. 1 Petrus 5:7
 6. Exodus 15:26

         DPM

 

Reacties

 

 

Vergeving

Vader, ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan, maar ik leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart (1).

Ik laat niet toe dat er een wortel van bitterheid in mijn hart opschiet, maar ik doe weg alle teleurstelling, wraakgevoel, boosheid en negativiteit (2).

Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (3); ik overwin satan door het bloed van het lam en door het woord van mijn getuigenis4.

Ik kies ervoor mijzelf niet te wreken, want U komt de wraak toe en U zult het vergelden (5). In de naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden (6).

Daarom vergeef en zegen ik degenen die mij vervloeken en zegen hen. (7)

U ziet dat mijn kracht is vergaan en daarom zult U zich over mij ontfermen en mij recht doen (8) Heer, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart aangenaam zijn voor U. (9) U bent een God van vergeving, genadig en groot van goedertierenheid. (10) Daarom leer ik van U, en zal rust vinden voor mijn ziel. (1)

Amen!

 

 1. Matt. 11:29
 2. Efeze 4:32
 3. Efeze 6:12
 4. Openb. 12:11
 5. Rom. 12:19
 6. Lukas 6:37
 7. Rom. 12:14
 8. Deut. 32:36
 9. Psalm 19:14
 10. Neh. 9:17

        DPM

 

Reacties

 

 

Vrij van angst

Als ik bang ben, roep ik de Here aan. 1)

Heer, U bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn bevrijder. 2) U bent goed, een houvast in dagen van benauwdheid. U kent hen die bij U schuilen. 3)

In uw liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. 4)

De Here is mijn Beschermer. Hij is de schaduw aan mijn rechterhand en zal mij bewaren voor alle kwaad. 5)

Als ik door zorgen word overstelpt, is uw troost de vreugde van mijn ziel. 6)

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. 7) Ik zie niet angstig rond, want U bent mijn God. U sterkt mij, U helpt mij, ook ondersteunt U mij met uw heilrijke rechterhand. 8)

 

 1. naar Psalm 18 : 7
 2. Psalm 18 : 2,3
 3. Nahum 1:7
 4. 1 Johannes 4:18
 5. Psalm 121:5,7
 6. Psalm 94:19 (NBV)
 7. Psalm 23 : 4
 8. Jesaja 41:10

                DPM

 

Reacties

 

 

Vrij van depressie

God, in de naam van de Here Jezus Christus - overeenkomstig uw Woord - roep ik U aan om mij te verlossen (1) van deze geest van zwaarmoedigheid. (2) Dank U Heer, dat in mijn leven alle dingen meewerken ten goede, omdat ik U liefheb en naar uw voornemen geroepen ben. (3) In Jezus’ naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. (4) Ik zet de helm op van hoop op de redding. (5) Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (6) Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid (7) en bevrijd mij van alle leugens van de boze. (8,9) Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. (10)

Dank u Vader, in de machtige naam van Jezus.

Amen!

 

 1. Joël 3:5 (NBV)
 2. naar Jesaja 61:3 (NBG)
 3. Romeinen 8:28
 4. 2 Korinthe 10:5
 5. 1 Tess. 5:8
 6. Romeinen 15:13 (HSV)
 7. Johannes 16:13 (HSV)
 8. Johannes 8:44b
 9. Matteüs 6:13
 10. Romeinen 12:2

     DPM

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
U Heer, bent mijn Heelmeester (Exodus 15:26)
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden;
Die al mijn ongerecjtigheden vergeeft,
Die al mijn ziekten geneest,
Die mijn leven verlast van de dood,
Die mij kroont met goedertieren heid en barmhartigheid. (1)
Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtiheid opgaan en zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)
Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als een arend;
ik loop,maar word niet moe;
ik wandel, maar word niet mat. (3)
Want mijn ziekten heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt,
was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)
Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij. (5)
U, Here, bent mijn Heelmeester.(6) 
 
1) Psalm 103:2 - 5
2) Maleachi 4:2
3) Jesaja 40:28 - 31
4) Jesaja 53:4,5
5) 1 Petrus 5:7
6) Exodus 15:26
 
DPM Nederland
 
 
Reacties

 

 

 

 

 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

DPM

Reacties

 

 

Heer U bent altijd bij mij

 U legt Uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen

elke dag...

 

 

Hij zal ons nooit verlaten 

 
Soms kan een Christen ook eenzaam zijn,
Je denkt dat niemand het ziet,
je voelt je misschien klein.
 
Waar komt die eenzaamheid vandaan,
Waarom gaat het leven met vallen en opstaan?
 
Zelfs in jouw eenzaamheid, is God daar,
Je kunt nog steeds met Hem praten.
Zoals het in de bijbel staat geschreven,
Hij zal ons nooit begeven,
noch verlaten.
 
Als je er alleen voor staat,
en je eenzaam voelt,
Dan geloof ik dat God dit met een reden doet.
 
Richt je ogen op Hem,
Wees stil,
en luister naar Zijn zachte stem.
 
Marjon Hartman
Reacties

 

 

 

Gebed in diepe nood

Onderstaande roep om Gods hulp schreef ik enkele jaren terug. Ik denk dat het sommigen onder jullie wel zal bemoedigen. Lees het en geef het door aan hen die in nood verkeren. God is trouw en Hij HELPT!! Lieve Vader, U bent de Enige die me kent, Heer. U weet hoe ik me voel. U kent de nood die ik heb. Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. U weet wat ik denk. U weet hoe hopeloos het allemaal lijkt. Mijn Vader, zelfs al weet ik hoe groot en goed U bent, ik weet niet hoe het mogelijk is dat er verandering zou komen. Kunt U het doen? Bent U bereid, Vader? Wilt U het wel doen? Het lijkt zo onmogelijk. Alles is zo leeg, zo donker, zo dood. Vader, wat kan er gebeuren? Wat kan ik doen? U kent mijn gebed, Heer. U kent mijn vele tranen. U kent mijn verlangens, Heer. Het lijkt zo uitzichtloos. Ik heb het gevoel dat ik sterf, Vader. In dit land kan ik niet leven. Alles is zo dood. De mensen zijn zo blind. Alles is zo leeg. Wat moet ik doen, Heer? U bent de Enige die ik nodig heb, Heer. Vader, ik roep tot U. Vader, help me alstublieft. Vader, uit uw hand komen liefde en goedheid. U bent het die mensen verzadigt. U bent de enige, Vader, die me kan helpen. Help me alstublieft. Lieve Vader, U begrijpt me. U weet wat er door me heen gaat. U kent de noden en verlangens van mijn hart. U kent mijn dromen. U weet in wat voor moeilijkheden ik zit. U weet Vader wat er aan de hand is. Lieve Vader, tot U komt al wat leeft. U bent de enige die kan helpen. U bent de enige die kan verlossen. U bent de enige die mij leven kan schenken. Lieve Vader, ik heb uw kracht zo nodig. U heb ik nodig. Mijn hart schreeuwt om uw leven. Dit land is zo dood. Dit land is zo dorstig. Het is een grote wildernis. Een massaal graf, vol doden, die denken dat ze leven. Lieve Vader, geef me alstublieft wat ik nodig heb, Heer. Ik kan hier niet leven. Niet op deze manier. Ik kan zo niet leven, Vader. Help me alstublieft. Ik smacht naar water, naar leven, naar kracht. Ik hunker naar liefde en vreugde. Vader, uit uw hand komen alle goede gaven. U bent het die mijn ziel kunt verzadigen. U hebt zoveel goede gaven, die U aan de mensen wilt schenken. Vader, ik smeek U om uw goede gaven. Ik smeek U Vader, dat ik mag ontvangen wat U in uw hand hebt. U bent een grote, goede God. U bent de bron van leven. U bent de kracht voor de zwakken en de vreugde voor de treurenden. Vader, almachtig God. Hoorder van het gebed. Machtige God, verlosser en grote, eeuwige bevrijder. Niemand is als U. Uw legers zijn ontelbaar, Heer. Uw naam is geducht, door alle eeuwen heen. U staat bekend, Vader omwille van uw grote daden, waarmee U uw grote liefde bewijst. O Vader. Ik roep tot U. Ik ben uw geliefde kind. Ik leef dankzij U. U hebt me geroepen om U te dienen, om U gehoorzaam te zijn. Om uw liefde te kennen. Maar uw liefde lijkt zo ver van me te zijn. Uw liefde lijkt ineens niet echt te zijn. Waar bent U Vader? Ik ben uw geliefde kind. Ik weet dat ik uw kind ben. U hebt het me vaak gezegd. Lieve Vader, help me alstublieft. Ik heb U nodig. Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen. U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept. Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid. Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Verzadig me alstublieft, Vader. Ik smeek het U Heer. Vader, U hoort mijn gebed. U doorgrondt me. Alstublieft, Heer, kom me te hulp. Verlos me uit deze nood alstublieft. Vader, ik hunker naar U. Ik verlang naar U. Ik zie uit naar uw hand van liefde en kracht, die me kan verlossen. U bent mijn enige hoop, mijn enige redding. U bent de enige bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel. U bent de enige die mij tot leven kan brengen. U bent de enige, Vader, die me vreugde en geluk kan schenken. Lieve Vader, ik zie uit naar U. Kom alstublieft. In Jezus’ naam. Omdat U van me houdt. Omdat U zo groot en zo machtig bent. Omdat U het kan. Ik weet het. U kunt alles, Vader. Daarom kan ik tot U komen.

In naam van Jezus,

mijn geliefde Heer.

Amen.

 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Mijn kind, vergeet niet dat Gods eeuwige armen je dragen en altijd beschermend óm je zijn. Geen last is Hem te zwaar en geen gebed te klein en onvoorstelbaar groot is zijn erbarmen. Ons leven gaat te snel om 't vast te houden; wij lopen ons geluk soms blindelings voorbij, tot God ons tegenhoudt en zegt: 'Blijf achter Mij, en roep Mij als je voeten struikelen zouden.' 
 
Nel Benschop  
 
 
 
 
 
Reacties

 

 

Innerlijke rust en vrede


Hoe ontvang ik innerlijke rust en vrede?


Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;
Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven.
Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?


Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling.


Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven.


Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven.
Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.


Gebed


Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang.


Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. Ik dank U dat ik mijn zielenlast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.


Antwoord van Jezus:


Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt. Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.


Jezus

 

 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Gebedsvertrouwen  
 
Voor de koorleider. Een psalm van David.
 
Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten?
Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?
Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel,
kommer hebben in mijn hart, dag aan dag?
Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen?
Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God!
Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode;
opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overmocht;
opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel.
Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid,
over uw verlossing juicht mijn hart.
Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
 
Psalm 13
 
 
 
 
Reacties

 

 

 

 

God roept ons tot diepere intimiteit 

God roept ons tot een diepere intimiteit met Hem. Hij wil Zijn liefde sterker aan ons openbaren. Maar Hij hoopt en verwacht tegelijkertijd ook dat wij deze liefde beantwoorden. Minder dan ooit is het nu de tijd voor lauwheid. De Heer wil de hartstocht in ons aanwakkeren, in de eerste plaats voor Hem, en in de tweede plaats ook voor de belangen van Zijn koninkrijk. God gaat daarom ook Zijn betrokkenheid met ons in een hogere versnelling zetten. Dit geldt zowel voor de mogelijkheid om Hem dieper en intiemer te kennen, maar ook voor de zalving die Hij in ons vrij wil zetten. 

Intimiteit vereist een juist beeld van God 

Maar om de Heer steeds dieper en intiemer te leren kennen is het nodig dat wij ons beeld van Hem zuiveren. Vele gelovigen hebben een grens in hun intimiteit met God omdat hun beeld van Hem bewust of onbewust misvormd is. Het is in dit verband belangrijk te beseffen dat één van de belangrijkste strategieën van de vijand tegen ons is om een verwrongen beeld van God in ons te scheppen. Dit verwrongen beeld ondermijnt ons vertrouwen in Hem. Daardoor wordt onze intieme relatie met Hem ook ondermijnd. 

Wij zien deze strategie al in het paradijs. De slang begon de verleiding tot de zonde met de leugenachtige vraag ‘of het waar was dat God verboden had om van enige boom te eten’ (Gen. 3:1). Eva ontkende dit, maar toch zaaide de slang met die vraag bij Eva een zaadje van twijfel over de Gods goedheid. Vervolgens gebruikte hij dat zaadje van twijfel om Eva te laten geloven dat God loog over de boom van kennis van goed en kwaad. En de slang verleidde haar om te geloven dat God met zijn verbod om van deze ene boom te eten ten onrechte een hoge zegen voor haar achterhield (vers 5). Deze strategie om een negatief beeld van God in ons te laten groeien gebruikt de duivel nog steeds. 

Oorzaken en genezing van een verwrongen godsbeeld 

De vijand kan allerlei persoonlijke ervaringen, leringen of andere invloeden gebruiken om zo’n verwrongen beeld van God te veroorzaken of aan te wakkeren. Sommige gelovigen hebben slechte ervaringen met autoriteitsfiguren. Onbewust projecteren zij deze slechte ervaringen op God. Bij vrouwen kan nog een rol spelen dat trauma’s van onderdrukking of misbruik door mannen hun beeld van Christus of God de Vader vervormen. Hierdoor vertrouwen zij God ten diepste toch niet helemaal, en houden in hun hart toch liever maar wat afstand van Hem.

Gelovigen kunnen ook pijn, teleurstellingen en trauma’s van zichzelf mee dragen of vanuit hun voorgeslacht. Hierdoor bestaat soms diep in hun hart, bewust of onbewust, enige twijfel over Gods goedheid. Deze twijfel kan ook overgaan in een wortel van bitterheid of boosheid op God. Andere gelovigen weten in hun hoofd wel dat God een liefhebbende Vader is. Maar zij ervaren Hem in hun hart nog steeds als een veeleisende werkgever of een strenge schoolmeester. Vaak komt dit door een streng en wettisch geestelijk klimaat waaraan zij of hun voorgeslacht zijn blootgesteld. Daarom pakken zij Gods liefde maar heel ten dele en voelen zich soms ongemakkelijk met het thema intimiteit met God.

Het is belangrijk om ons niet door een verwrongen beeld van God te laten ontmoedigen om intimiteit met Hem te blijven zoeken. Juist in intimiteit met God heeft Hij de ruimte om ons te openbaren wat verwrongen is in ons beeld van Hem, en om ons te laten zien wie Hij echt is. Dat bedoelt de bijbel ook met ‘smaak en zie dat de Heer goed is’ (Psalm 34:8NBG). 

Intimiteit en lauwheid 

Het kan echter ook zijn dat wij wel geïnteresseerd zijn in Gods zegen – Zijn zalving, naar de hemel gaan, Zijn werk, e.d. – , maar dat de interesse in Hemzelf aan het wegebben is. Dan zijn wij net als echtgenoten bij wie het huishouden en gezinsleven gesmeerd loopt, maar bij wie de echte liefde verkild is. Dit was het probleem met de gemeente van Efeze (Opb. 2:4,5). Maar Hem kennen – de bijbelse term voor intieme omgang – is het hart van onze roeping.

God weet dat wij zo druk kunnen zijn met onze dagelijkse beslommeringen dat wij nauwelijks tijd voor Hem alleen hebben. Hij roept ons hartstochtelijk op om tijd opzij te zetten om met Hem te praten en ook met Hem te delen wat ons bezighoudt. Hij wil ons met Zijn intimiteit tevens een moment van diepe rust geven. Hierdoor ontvangen wij ook de kracht die wij voor de dag nodig hebben. Juist wanneer wij betrokken zijn bij werk voor Zijn koninkrijk is tijd met Hem Zelf besteden van het hoogste belang. Onze eerste liefde mogen wij niet vergeten. De noden van de mensen die wij willen hebben kunnen heel groot en dringend zijn. Maar zonder intimiteit met God zullen wij nooit in staat zijn om Gods kracht en genade in voldoende mate met hen te delen. Zonder intimiteit is het hart van onze relatie met Hem zoek. De Heer strekt Zich nu weer heel nadrukkelijk in Zijn liefde tot ons uit en nodigt ons uit Zijn liefde opnieuw te beantwoorden (Opb. 3:20). 

God wil Zijn zalving ook toe laten nemen 

Niet alleen wil de Heer meer intimiteit met ons. Hij wil ook Zijn zalving in ons in een hogere versnelling zetten. Wij geloven stellig dat Gods kracht de komende tijd ook in onder ons Nederlanders steeds meer en zichtbaarder gaat toenemen. Er zitten aan deze toenemende kracht en zalving wel instructies en voorwaarden vast. Ten eerste, wij moeten ons hier echt intens naar uitstrekken. Wanneer wij toch lauw of onverschillig zijn over Gods zalving, dan zal deze bij ons niet doorbreken. 

In de tweede plaats moeten wij beseffen dat deze doorbraak bij velen stapsgewijs zal gaan. Zoals de tempelbeek in het visioen van Ezechiël 47 zal deze zalving geleidelijk maar gestaag toenemen. Het is daarom van belang dat wij ons niet laten ontmoedigen als ons succes bij de doorbraak van Gods kracht in het begin bescheiden is. Ook moeten wij ons niet laten remmen door de herinneringen aan teleurstellingen uit het verleden. Wanneer wij vasthoudend en in vertrouwen ons laten gebruiken door de Heer, dan zal Gods kracht door ons heen steeds meer en steeds sneller toenemen. 

 

In de derde plaats is het belangrijk dat wij Gods zalving echt gebruiken voor Zijn eer, en niet om onze eigen ambitie of honger naar geestelijke macht te stillen. Het gebruik van Gods zalving moet dan ook gepaard gaan met verdere levensheiliging. Hierover hebben wij in de vorige gebedsbrief reeds geschreven. Ten slotte, het streven naar meer zalving is heel belangrijk. Maar het mag niet de plaats innemen van intimiteit met de Heer. Anders vallen wij in de valkuil van de valse profeten die in Mattheüs 7:21-23 worden genoemd. Deze waren wel geïnteresseerd in het kennen van Gods kracht, maar niet in het kennen van God Zelf. 

Relatie tusssen zalving en intimiteit 

God neemt Zijn zalving niet weg als wij stagneren in onze intimiteit met Hem. Voor het juiste gebruik en groei van de zalving is intimiteit met God echter wel van groot belang. Intimiteit met God houdt ons scherp zodat wij de zalving op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebruiken. Zonder intimiteit zal de werking van de zalving zich ook gaan vermengen met kracht en inzichten vanuit onze eigen ziel. Niet alleen wordt ons bedienen dan onzuiver, maar wij zullen ook gauwer geneigd zijn tot dwaalleer en wanpraktijken. Ook zullen wij zonder dergelijke intimiteit gauwer tegen een burn out aanlopen. De intieme relatie met God houdt ons niet alleen scherp, maar ook fris. Wij ervaren dan dat ‘onze jeugd zich vernieuwt als een arend’ (Psalm 103: 5). 

De relatie tussen intimiteit en de zalving zien wij ook helder terug in het leven van Jezus Zelf. Wij lezen in de bijbel regelmatig dat Jezus zich terug trok om op een eenzame plek te bidden, vaak heel vroeg in de ochtend (Markus 1:35). Door deze intimiteit was Hij heel goed in staat om de stem en leiding van de Vader te begrijpen, en gebruikte Hij Zijn zalving alleen om dat te doen wat de Vader Hem liet zien (Joh. 5:19). 

Concrete gebedspunten 

1.Vraag de Heer of er dingen zijn die jouw beeld van God vervormen of jouw vertrouwen in Hem ondermijnen. Hierbij valt te denken aan trauma’s of teleurstellingen, een wettisch geestelijk klimaat, problemen met autoriteitsfiguren, e.d.

2.Vraag de Heer jouw beeld van Hem te reinigen en te openbaren wie Hij echt is. Bid dat de Heer jou ook elke strategie van de vijand openbaart die erop gericht is om jouw beeld van Hem te misvormen.

3.Bid en verlang God Zelf nog veel meer en dieper te ontmoeten dan tot nog toe. Dan kan gebeuren tijdens persoonlijk gebed, aanbidding, Bijbelmeditatie, in samenkomsten, e.d. Maar verlang om Zijn aanwezigheid steeds meer op te merken tijdens jouw dagelijkse bezigheden.

4.Bid en verlang ook om toename van Gods zalving in jouw leven. Bid ook om concrete mogelijkheden om deze zalving in de praktijk te blijven. Blijf hierbij wel extra alert op welke gaven van de Geest de Heer jou in sterkere mate toebedeelt. Bid deze dingen ook voor de medegelovigen die de Heer jou met name op het hart legt.

5.Bid God om wijsheid bij het gebruik van de zalving. Doe alleen wat de Vader je door de leiding van de Heilige Geest opdraagt. Intimiteit met God versterkt ook jouw scherpte in het onderscheiden van Zijn leiding bij het gebruik van de zalving. 

Over ons. 

Informatie over ons werk en activiteiten vinden jullie op www.kingdomrule.org. Voor ons werk zijn wij geheel op giften en donaties aangewezen. Indien u ons wilt steunen, eenmalig of periodiek, kunnen u een bijdrage overmaken op rek.nr. 4804336, t.n.v. Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten. Vermeld bij uw giften a.u.b. levensonderhoud fam. Bakker of gift werk KRM. De stichting is als ANBI stichting erkend. Giften zijn dus belastingaftrekbaar. 

@Cora & Jan-Willem Bakker

 

Reacties

 

Leef in Zijn aanwezigheid

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is” (2 Korintiërs 3:18). We worden dat waar onze focus op is! De focus van onze aandacht verspeid haar invloed over onze hele leven. Wat we aanschouwen met onze geestelijke ogen neemt bezit van ons – het neemt ons over! Paulus koos ervoor om geobsedeerd te zijn door Christus; de Redder werd het enige onderdeel van Zijn denken, Zijn prediking en Zijn leer. “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korintiërs 2:2). Hij hield Zijn ogen op het Hoofd van het lichaam, en niet op de problemen in het lichaam. Gods verlangen voor ons is dat we bekleed worden met de aanwezigheid van Christus. Wilt u overwinning over zonde en verlossing uit de macht van de vijand? Bidt dan ijverig voor een manifestie van de aanwezigheid van Christus. Als u hier oprecht en serieus over bent, dan zullen Zijn liefdevolle ogen u doen smelten en u naar een plaats van gebrokenheid en berouw brengen. Diezelfde aanwezigheid van de Heer zal het hart en leven worden van uw ziel. U zult Zijn aanwezigheid niet willen verlangen. U zult op Zijn arm steunen en alle angst zal verdwijnen en vervangen worden door een perfecte vrede en rust. U kunt zonde en de duivel in de ogen kijken bekleed met de glorieuze kracht van Zijn aanwezigheid. Gods Woord beloofd ons: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5) De gemeente gaat de laatste dagen in als “een vrouw, met de zon bekleed …” (Openbaring 12:1). Dit is Christus, ons witte kleed! We hebben Christus aangetrokken en verblijven in Zijn aanwezigheid, boven alle overheden en machten. Het is echt niet zo moeilijk. Het kan zelfs samengevat worden in vier woorden: BLIJF DICHT BIJ JEZUS! Leef in Zijn aanwezigheid door geloof en neem uw plaats naast Hem in de hemelse gewesten. Aanschouw Hem terwijl Hij namens u aan de rechterhand van de Vader staat en niets kan u meer hinderen. U zult overal boven staan en, net als Stefanus, zult u Hem in de hemel aanschouwen (zie Handelingen 7:56).
 
@David Wilkerson
 

Reacties
 
 
 
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.
5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.
 
Psalm 37:4-7 NBV
 
 
Lees meer...
 

Wat nu te doen?
U wacht op God

 

Wacht op de HERE, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op de HERE.
Psalm 27:14

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.
Psalm 62:6

Onze ziel verbeidt de HERE; Hij is onze hulp en ons schild.
Psalm 33:20

Maar wie de HERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden; zij zullen lopen en niet moede worden; zij zullen wandelen en niet mat worden.
Jesaja 40:31

Want wij zijn Christus deelachtig geworden, mits wij het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden.
Hebreeën 3:14

Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.
Habakuk 2:3

Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.
Psalm 145:15,16

Ik verwacht de HERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Psalm 130:5

En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
Jesaja 25:9

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (want die het beloofd heeft, is getrouw).
Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.
Hebreeën 10:23,35

Lees meer...
 
 
 
 
WAARLIJK, MIJN ZIEL

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
ik zal niet wankelen.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God.
Ik verwacht het van Hem,
mijn schuilplaats is in mijn God.
Ik heb U lief, mijn Redder,
en ik vertrouw op U.
Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
zo prijs ik U, mijn leven lang.

Waarlijk, mijn ziel
keert zich stil tot God,
op Hem rust mijn heil,
mijn schuilplaats is in mijn Heer.
 
Opw.190
 
 
Lees meer...
 
 
De bijbel zegt:
 Vertrouw op God met heel je hart
en steun op niet op je eigen inzicht.
 
 
 
Lees meer...
 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij u komen

Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

Jezus
ik wil heel dicht bij u komen
in uw nabijheid kunt zijn
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
u maakt mij heilig en rein

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

in de schuilplaats van de aller hoogste
blijf ik onder uw vleugels o heer
uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer

uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht
u bent mijn leven mijn heer
 
Opwekking 502
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 Mijn Jezus mijn Redder
 
mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(refrein.)
mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht
adem en stem al wat ik ben
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aan bidden de zee juicht mee bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(Opwekking)
Lees meer...
 
 
 
 
Ata Tzuri (You Are My Rock)
Psalm 23

Ata tzuri (You are my rock)
Vi'yeshuati (and my salvation)
Ata hu shir levavi (You are the song of my heart)
You are my rock
You are my strength
You are the song of my heart
Though I walk through
the valley of the shadow of death
I will fear no evil, for You are with me
Goodness and mercy shall follow me
And I will dwell in the house of the Lord forever
Gam ki elech (though I walk)
B'gei tzalmavet , (in the valley of thre shadow of death)
Lo irah rah (I will fear no evil)
Ki Ata imadi (for You are with me)
Chesed v'tov yirdafuni (mercy and goodness shall follow me)
V'eshev b'veit Adonai l'olam (And I will dwell in the house of the Lord forever)

Words & Music by Karen Davis
Vertal
 
Ata tzuri (U bent mijn rots)
Vi'yeshuati (en mijn redding)
Ata HU shir levavi (U bent het lied van mijn hart)
U bent mijn rots
U bent mijn kracht
U bent het lied van mijn hart
Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood
Ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt bij mij
Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd
Gam ki elech (al ga ik) B'gei tzalmavet,
(in de vallei van thre schaduw van de dood)
Lo Irah rah (ik vrees geen kwaad)
Ki Ata imadi (want Gij zijt bij mij)
Chesed v'tov yirdafuni (genade en goedheid zullen mij volgen)
V'eshev b'veit Adonai l'olam (En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd)
 
 
Words & Music door Karen Davis
 
Lees meer...

 

 

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Exodus 14:14

Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt. Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren.

De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden!

Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid.

Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust.

‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13).

 
Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst?

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10).

Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar.

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32).


Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.


door Willem de Vink

 
Lees meer...
 
 
Heer, U leidde mij in de wildernis,
in het dal van Achor,
en opnieuw sprak U tot mijn hart. )
Daar zal ik zingen, voor U zingen
als in de dagen van mijn jeugd,
in het dal van Achor klinkt mijn lied.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd dit lied.

Zing halleluja, halleluja, zing halleluja.
Halleluja, halleluja, amen.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd' dit lied.
 
Opw.266
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, )
gerust in uw bescherming. )2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied )
van overwinning. )2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur )
zal 'k zegevierend ingaan )2x
in rust met U )
die mij hebt voortgeleid. )
 
Opw. 124
 

Lees meer...
Ik belijd: ons land heeft gezondigd
en wij zijn ook schuldig,
want wij baden niet.
We dwaalden af, van wat U ons leerde
en namen te gretig uw genade aan.

Neem, o Heer,
de vloek van ons land af;
we roofden uw huis leeg,
onze voorraden zijn op.

Open wijd uw hemelse sluizen.
Bestraf de verslinder,
zodat hij ons niet verdelgt.

U zei ons toch: verneder jezelf
en roep Mij aan;
dan genees Ik je kale land
en reinig je totaal.
Vergeet ons niet;
laat dit toch de generatie zijn,
die uw naam verhoogt boven de aarde.

Red ons, o God,
red een volk voor Uzelf, o Heer.
Laat de vreze des Heren
steeds hun maatstaf zijn.

Red ons, o God;
vergeef ons onze onbetrouwbaarheid.
Laat het huis waar wij wonen
een gebedsplaats zijn.
 
Opw. 390
 
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl