Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Deserted Place
 
 
 
 
Een verlaten plaats bedoelt om de Heer te zoeken.
Juist wanneer je het zo nodig hebt.
Dan kun je bij Hem terecht.
Want Jezus is de Rots waarop we kunnen bouwen.
Een vaste Rots is Hij.
 
@Beloved Daughter
 
Gothic Fantasy
Lees meer...   (7 reacties)

 

 

 

 

U redde mij en riep mijn naam 


U redde mij en riep mijn naam

gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,

bekleed met uw gerechtigheid;

0, Jezus. U redde mij.


Met U verzoend, werd ik weer rein,

U nam mijn schuld en droeg mijn pijn

Nu ben ik vrij, volmaakt in U;

0, Jezus. U redde mij. (2x)


Voor U mij maakte, had U mij lief,

Heer en werd ik door U gekend.

Ik ben geschapen naar uw evenbeeld,

o Heer.


En U zocht mij en U kocht mij,

U vergoot uw bloed voor mij.

Een nieuwe schepping naar uw evenbeeld,

o Heer; U redde mij,

U redde mij. (2x)

 

OPW. 578

 

Reacties

 

 

 

 

 

Jezus, U bent mijn Vriend

 

Jezus, U bent mijn Vriend,

mijn schuilplaats en mijn helper.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

rechtvaardig en vol goedheid.

 

U bent een Vriend die om mij geeft,

en die mij keer op keer vergeeft,

ook als ik domme dingen doe,

toch bent U daar.

En ook al ben ik soms niet trouw,

toch weet ik dat U van me houdt.

Jezus, U  bent mijn Vriend.

 

Jezus, U  bent mijn Vriend.

Ik dank U dat U dicht bij me bent.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

U houdt me vast door uw liefde.

 

 

U was er altijd al voor mij,

door uw genade ben ik vrij,

ook al besef ik dat niet altijd

even goed.

En ook al voel ik me alleen,

Jezus, U  bent altijd om me heen.

                             Jezus, U  bent mijn Vriend.                                

   

Tekst & muziek: Elisa  Krijgsman © 1998 Reli Music Productions

Reacties

 

 

God kan je boven alles uittillen

ver boven de hoogste top

die je zelf nooit zou kunnen beklimmen

maar wel samen met jouw God.

 

Je hoeft je armen slechts uit te strekken

zoals een kind naar zijn vader doet

Hij neemt je veilig in Zijn armen

en brengt je waar je wezen moet.

 

Hij zet je weer stevig neer

met beide benen op de grond

je staat er veilig en droog

als het water je tot aan de lippen komt.

 

Al beuken de golven om je heen

ze slaan gewoon kapot

tegen jouw Schuilplaats,

Vader God, onze sterke Rots.

 

Zie niet op de golven

maar richt je hoofd omhoog

dan zie je het licht weer gloren

en veranderen in een regenboog.

 

Cobi van der Hoeven-Zondag

Reacties

 

 

De God van de hoop…

De God van de hoop vervult mij nu met louter vreugde en vrede in mijn geloof Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (1)

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, zodat ik een krachtige aansporing heb om de hoop te grijpen die voor mij ligt. Haar heb ik als een anker van mijn ziel, dat veilig en vast is. (2)

Want geloof is de vaste grond van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat U, die in mij een goed werk bent begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de Here, Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

 1. Romeinen 15:13
 2. Hebreeën 6:18,19
 3. Hebreeën 11:1
 4. Filippenzen 1:6
 5. Klaagliederen 3:22b-24

       DPM

Reacties

 

 

 

In Hem kan ik alles!

Groot is mijn Here en geweldig in kracht! (1) Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. (2)

Hij zal mij stellen tot een hoofd en niet tot een staart, ik zal enkel opgaan en niet neergaan, omdat ik luister naar de geboden van de Here, mijn God. (3)  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. (4)

Hij die mij roept is getrouw, Hij zal het ook doen. (5) Mijn vertrouwen is de Here; ik ben als een boom, aan het water geplant.  Mijn loof blijft groen; ik heb in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. (6) Al wat ik onderneem, gelukt. (7)

De Here gaat voor mij uit, om mij te leiden op de weg,  zodat ik dag en nacht voort kan gaan. (8) Met mijn God spring ik over een muur. (9)

Alle dingen zijn mogelijk,  ja, alles is mogelijk voor degene die gelooft! (10)

God zij dank, die mij de overwinning geeft door mijn Here Jezus Christus! (11)

Amen!

 

 1. Psalm 147:5
 2. Efeze 6:10
 3. Deut. 28:13
 4. Fil 4:13
 5. 1 Thess. 5:24
 6. Jer. 17:8
 7. Psalm 1:3
 8. Ex. 13:21
 9. Psalm 18:30
 10. Markus 9:23

         DPM

Reacties

 

 

 

Mijn God voorziet…

U bent Jehova Jireh, mijn God die voorziet. (1) Ik belijd: Mij ontbreekt niets! (2) Uw genade is mij genoeg. (3)

Ik ben niet bezorgd,  want U, mijn Vader zorgt voor mij, (4) U weet wat ik nodig heb, nog voordat ik U erom vraag. (5) Ik ken immers de genade van mijn Here Jezus Christus, dat Hij om mijnentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. (6)  Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. (7)

Daarom vertrouw ik op U, omdat ik Uw naam ken, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here. (8)  U bent mijn God die voorziet! (1)

 

 1. Genesis  22:14
 2. Psalm 23:1
 3. 2 Korinthiërs 12:9
 4. Mattheüs 6:25/ 1 Petrus 5:7
 5. Jesaja 65:24
 6. 2 Kor. 8:9 GNB
 7. Filippenzen 4:19
 8. Psalm 9:11

             DPM

Reacties

 

 

 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

          DPM

 

Reacties

 

 

U Here, bent mijn Heelmeester!

(Exodus 15:26)

 

Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden; die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn ziekten geneest, die mijn leven verlost van de dood, die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. (1)

Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)

Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht; ik stijg op met vleugels als van een arend; ik loop, maar wordt niet moe, ik wandel, maar wordt niet mat (3)

Want mijn ziekten heeft U op zich genomen, En mijn smarten gedragen; om mijn overtredingen werd U doorboord, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)

Ik werp al mijn zorgen en problemen op U, want U zorgt voor mij (5)

U Here, bent mijn Heelmeester (6)

 

 

 1. naar psalm 103:2-5
 2. Maleachi 4:2
 3. Naar Jesaja 40:28-31
 4. Jesaja 53:4,5
 5. 1 Petrus 5:7
 6. Exodus 15:26

         DPM

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl