Deserted Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 

 

 

 

God roept ons tot diepere intimiteit 

God roept ons tot een diepere intimiteit met Hem. Hij wil Zijn liefde sterker aan ons openbaren. Maar Hij hoopt en verwacht tegelijkertijd ook dat wij deze liefde beantwoorden. Minder dan ooit is het nu de tijd voor lauwheid. De Heer wil de hartstocht in ons aanwakkeren, in de eerste plaats voor Hem, en in de tweede plaats ook voor de belangen van Zijn koninkrijk. God gaat daarom ook Zijn betrokkenheid met ons in een hogere versnelling zetten. Dit geldt zowel voor de mogelijkheid om Hem dieper en intiemer te kennen, maar ook voor de zalving die Hij in ons vrij wil zetten. 

Intimiteit vereist een juist beeld van God 

Maar om de Heer steeds dieper en intiemer te leren kennen is het nodig dat wij ons beeld van Hem zuiveren. Vele gelovigen hebben een grens in hun intimiteit met God omdat hun beeld van Hem bewust of onbewust misvormd is. Het is in dit verband belangrijk te beseffen dat één van de belangrijkste strategieën van de vijand tegen ons is om een verwrongen beeld van God in ons te scheppen. Dit verwrongen beeld ondermijnt ons vertrouwen in Hem. Daardoor wordt onze intieme relatie met Hem ook ondermijnd. 

Wij zien deze strategie al in het paradijs. De slang begon de verleiding tot de zonde met de leugenachtige vraag ‘of het waar was dat God verboden had om van enige boom te eten’ (Gen. 3:1). Eva ontkende dit, maar toch zaaide de slang met die vraag bij Eva een zaadje van twijfel over de Gods goedheid. Vervolgens gebruikte hij dat zaadje van twijfel om Eva te laten geloven dat God loog over de boom van kennis van goed en kwaad. En de slang verleidde haar om te geloven dat God met zijn verbod om van deze ene boom te eten ten onrechte een hoge zegen voor haar achterhield (vers 5). Deze strategie om een negatief beeld van God in ons te laten groeien gebruikt de duivel nog steeds. 

Oorzaken en genezing van een verwrongen godsbeeld 

De vijand kan allerlei persoonlijke ervaringen, leringen of andere invloeden gebruiken om zo’n verwrongen beeld van God te veroorzaken of aan te wakkeren. Sommige gelovigen hebben slechte ervaringen met autoriteitsfiguren. Onbewust projecteren zij deze slechte ervaringen op God. Bij vrouwen kan nog een rol spelen dat trauma’s van onderdrukking of misbruik door mannen hun beeld van Christus of God de Vader vervormen. Hierdoor vertrouwen zij God ten diepste toch niet helemaal, en houden in hun hart toch liever maar wat afstand van Hem.

Gelovigen kunnen ook pijn, teleurstellingen en trauma’s van zichzelf mee dragen of vanuit hun voorgeslacht. Hierdoor bestaat soms diep in hun hart, bewust of onbewust, enige twijfel over Gods goedheid. Deze twijfel kan ook overgaan in een wortel van bitterheid of boosheid op God. Andere gelovigen weten in hun hoofd wel dat God een liefhebbende Vader is. Maar zij ervaren Hem in hun hart nog steeds als een veeleisende werkgever of een strenge schoolmeester. Vaak komt dit door een streng en wettisch geestelijk klimaat waaraan zij of hun voorgeslacht zijn blootgesteld. Daarom pakken zij Gods liefde maar heel ten dele en voelen zich soms ongemakkelijk met het thema intimiteit met God.

Het is belangrijk om ons niet door een verwrongen beeld van God te laten ontmoedigen om intimiteit met Hem te blijven zoeken. Juist in intimiteit met God heeft Hij de ruimte om ons te openbaren wat verwrongen is in ons beeld van Hem, en om ons te laten zien wie Hij echt is. Dat bedoelt de bijbel ook met ‘smaak en zie dat de Heer goed is’ (Psalm 34:8NBG). 

Intimiteit en lauwheid 

Het kan echter ook zijn dat wij wel geïnteresseerd zijn in Gods zegen – Zijn zalving, naar de hemel gaan, Zijn werk, e.d. – , maar dat de interesse in Hemzelf aan het wegebben is. Dan zijn wij net als echtgenoten bij wie het huishouden en gezinsleven gesmeerd loopt, maar bij wie de echte liefde verkild is. Dit was het probleem met de gemeente van Efeze (Opb. 2:4,5). Maar Hem kennen – de bijbelse term voor intieme omgang – is het hart van onze roeping.

God weet dat wij zo druk kunnen zijn met onze dagelijkse beslommeringen dat wij nauwelijks tijd voor Hem alleen hebben. Hij roept ons hartstochtelijk op om tijd opzij te zetten om met Hem te praten en ook met Hem te delen wat ons bezighoudt. Hij wil ons met Zijn intimiteit tevens een moment van diepe rust geven. Hierdoor ontvangen wij ook de kracht die wij voor de dag nodig hebben. Juist wanneer wij betrokken zijn bij werk voor Zijn koninkrijk is tijd met Hem Zelf besteden van het hoogste belang. Onze eerste liefde mogen wij niet vergeten. De noden van de mensen die wij willen hebben kunnen heel groot en dringend zijn. Maar zonder intimiteit met God zullen wij nooit in staat zijn om Gods kracht en genade in voldoende mate met hen te delen. Zonder intimiteit is het hart van onze relatie met Hem zoek. De Heer strekt Zich nu weer heel nadrukkelijk in Zijn liefde tot ons uit en nodigt ons uit Zijn liefde opnieuw te beantwoorden (Opb. 3:20). 

God wil Zijn zalving ook toe laten nemen 

Niet alleen wil de Heer meer intimiteit met ons. Hij wil ook Zijn zalving in ons in een hogere versnelling zetten. Wij geloven stellig dat Gods kracht de komende tijd ook in onder ons Nederlanders steeds meer en zichtbaarder gaat toenemen. Er zitten aan deze toenemende kracht en zalving wel instructies en voorwaarden vast. Ten eerste, wij moeten ons hier echt intens naar uitstrekken. Wanneer wij toch lauw of onverschillig zijn over Gods zalving, dan zal deze bij ons niet doorbreken. 

In de tweede plaats moeten wij beseffen dat deze doorbraak bij velen stapsgewijs zal gaan. Zoals de tempelbeek in het visioen van Ezechiël 47 zal deze zalving geleidelijk maar gestaag toenemen. Het is daarom van belang dat wij ons niet laten ontmoedigen als ons succes bij de doorbraak van Gods kracht in het begin bescheiden is. Ook moeten wij ons niet laten remmen door de herinneringen aan teleurstellingen uit het verleden. Wanneer wij vasthoudend en in vertrouwen ons laten gebruiken door de Heer, dan zal Gods kracht door ons heen steeds meer en steeds sneller toenemen. 

 

In de derde plaats is het belangrijk dat wij Gods zalving echt gebruiken voor Zijn eer, en niet om onze eigen ambitie of honger naar geestelijke macht te stillen. Het gebruik van Gods zalving moet dan ook gepaard gaan met verdere levensheiliging. Hierover hebben wij in de vorige gebedsbrief reeds geschreven. Ten slotte, het streven naar meer zalving is heel belangrijk. Maar het mag niet de plaats innemen van intimiteit met de Heer. Anders vallen wij in de valkuil van de valse profeten die in Mattheüs 7:21-23 worden genoemd. Deze waren wel geïnteresseerd in het kennen van Gods kracht, maar niet in het kennen van God Zelf. 

Relatie tusssen zalving en intimiteit 

God neemt Zijn zalving niet weg als wij stagneren in onze intimiteit met Hem. Voor het juiste gebruik en groei van de zalving is intimiteit met God echter wel van groot belang. Intimiteit met God houdt ons scherp zodat wij de zalving op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebruiken. Zonder intimiteit zal de werking van de zalving zich ook gaan vermengen met kracht en inzichten vanuit onze eigen ziel. Niet alleen wordt ons bedienen dan onzuiver, maar wij zullen ook gauwer geneigd zijn tot dwaalleer en wanpraktijken. Ook zullen wij zonder dergelijke intimiteit gauwer tegen een burn out aanlopen. De intieme relatie met God houdt ons niet alleen scherp, maar ook fris. Wij ervaren dan dat ‘onze jeugd zich vernieuwt als een arend’ (Psalm 103: 5). 

De relatie tussen intimiteit en de zalving zien wij ook helder terug in het leven van Jezus Zelf. Wij lezen in de bijbel regelmatig dat Jezus zich terug trok om op een eenzame plek te bidden, vaak heel vroeg in de ochtend (Markus 1:35). Door deze intimiteit was Hij heel goed in staat om de stem en leiding van de Vader te begrijpen, en gebruikte Hij Zijn zalving alleen om dat te doen wat de Vader Hem liet zien (Joh. 5:19). 

Concrete gebedspunten 

1.Vraag de Heer of er dingen zijn die jouw beeld van God vervormen of jouw vertrouwen in Hem ondermijnen. Hierbij valt te denken aan trauma’s of teleurstellingen, een wettisch geestelijk klimaat, problemen met autoriteitsfiguren, e.d.

2.Vraag de Heer jouw beeld van Hem te reinigen en te openbaren wie Hij echt is. Bid dat de Heer jou ook elke strategie van de vijand openbaart die erop gericht is om jouw beeld van Hem te misvormen.

3.Bid en verlang God Zelf nog veel meer en dieper te ontmoeten dan tot nog toe. Dan kan gebeuren tijdens persoonlijk gebed, aanbidding, Bijbelmeditatie, in samenkomsten, e.d. Maar verlang om Zijn aanwezigheid steeds meer op te merken tijdens jouw dagelijkse bezigheden.

4.Bid en verlang ook om toename van Gods zalving in jouw leven. Bid ook om concrete mogelijkheden om deze zalving in de praktijk te blijven. Blijf hierbij wel extra alert op welke gaven van de Geest de Heer jou in sterkere mate toebedeelt. Bid deze dingen ook voor de medegelovigen die de Heer jou met name op het hart legt.

5.Bid God om wijsheid bij het gebruik van de zalving. Doe alleen wat de Vader je door de leiding van de Heilige Geest opdraagt. Intimiteit met God versterkt ook jouw scherpte in het onderscheiden van Zijn leiding bij het gebruik van de zalving. 

Over ons. 

Informatie over ons werk en activiteiten vinden jullie op www.kingdomrule.org. Voor ons werk zijn wij geheel op giften en donaties aangewezen. Indien u ons wilt steunen, eenmalig of periodiek, kunnen u een bijdrage overmaken op rek.nr. 4804336, t.n.v. Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten. Vermeld bij uw giften a.u.b. levensonderhoud fam. Bakker of gift werk KRM. De stichting is als ANBI stichting erkend. Giften zijn dus belastingaftrekbaar. 

@Cora & Jan-Willem Bakker

 

Reacties

 

Leef in Zijn aanwezigheid

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is” (2 Korintiërs 3:18). We worden dat waar onze focus op is! De focus van onze aandacht verspeid haar invloed over onze hele leven. Wat we aanschouwen met onze geestelijke ogen neemt bezit van ons – het neemt ons over! Paulus koos ervoor om geobsedeerd te zijn door Christus; de Redder werd het enige onderdeel van Zijn denken, Zijn prediking en Zijn leer. “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korintiërs 2:2). Hij hield Zijn ogen op het Hoofd van het lichaam, en niet op de problemen in het lichaam. Gods verlangen voor ons is dat we bekleed worden met de aanwezigheid van Christus. Wilt u overwinning over zonde en verlossing uit de macht van de vijand? Bidt dan ijverig voor een manifestie van de aanwezigheid van Christus. Als u hier oprecht en serieus over bent, dan zullen Zijn liefdevolle ogen u doen smelten en u naar een plaats van gebrokenheid en berouw brengen. Diezelfde aanwezigheid van de Heer zal het hart en leven worden van uw ziel. U zult Zijn aanwezigheid niet willen verlangen. U zult op Zijn arm steunen en alle angst zal verdwijnen en vervangen worden door een perfecte vrede en rust. U kunt zonde en de duivel in de ogen kijken bekleed met de glorieuze kracht van Zijn aanwezigheid. Gods Woord beloofd ons: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5) De gemeente gaat de laatste dagen in als “een vrouw, met de zon bekleed …” (Openbaring 12:1). Dit is Christus, ons witte kleed! We hebben Christus aangetrokken en verblijven in Zijn aanwezigheid, boven alle overheden en machten. Het is echt niet zo moeilijk. Het kan zelfs samengevat worden in vier woorden: BLIJF DICHT BIJ JEZUS! Leef in Zijn aanwezigheid door geloof en neem uw plaats naast Hem in de hemelse gewesten. Aanschouw Hem terwijl Hij namens u aan de rechterhand van de Vader staat en niets kan u meer hinderen. U zult overal boven staan en, net als Stefanus, zult u Hem in de hemel aanschouwen (zie Handelingen 7:56).
 
@David Wilkerson
 

Reacties

 

 

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Exodus 14:14

Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt. Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren.

De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden!

Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid.

Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust.

‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13).

 
Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst?

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10).

Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar.

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32).


Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.


door Willem de Vink

 
Lees meer...

 

 
 

Leef in Zijn aanwezigheid

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is” (2 Korintiërs 3:18). We worden dat waar onze focus op is! De focus van onze aandacht verspeid haar invloed over onze hele leven. Wat we aanschouwen met onze geestelijke ogen neemt bezit van ons – het neemt ons over! Paulus koos ervoor om geobsedeerd te zijn door Christus; de Redder werd het enige onderdeel van Zijn denken, Zijn prediking en Zijn leer. “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korintiërs 2:2). Hij hield Zijn ogen op het Hoofd van het lichaam, en niet op de problemen in het lichaam.

Gods verlangen voor ons is dat we bekleed worden met de aanwezigheid van Christus. Wilt u overwinning over zonde en verlossing uit de macht van de vijand? Bidt dan ijverig voor een manifestie van de aanwezigheid van Christus. Als u hier oprecht en serieus over bent, dan zullen Zijn liefdevolle ogen u doen smelten en u naar een plaats van gebrokenheid en berouw brengen.

Diezelfde aanwezigheid van de Heer zal het hart en leven worden van uw ziel. U zult Zijn aanwezigheid niet willen verlangen. U zult op Zijn arm steunen en alle angst zal verdwijnen en vervangen worden door een perfecte vrede en rust. U kunt zonde en de duivel in de ogen kijken bekleed met de glorieuze kracht van Zijn aanwezigheid. Gods Woord beloofd ons: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5)

De gemeente gaat de laatste dagen in als “een vrouw, met de zon bekleed …” (Openbaring 12:1). Dit is Christus, ons witte kleed! We hebben Christus aangetrokken en verblijven in Zijn aanwezigheid, boven alle overheden en machten.

Het is echt niet zo moeilijk. Het kan zelfs samengevat worden in vier woorden: BLIJF DICHT BIJ JEZUS! Leef in Zijn aanwezigheid door geloof en neem uw plaats naast Hem in de hemelse gewesten. Aanschouw Hem terwijl Hij namens u aan de rechterhand van de Vader staat en niets kan u meer hinderen. U zult overal boven staan en, net als Stefanus, zult u Hem in de hemel aanschouwen (zie Handelingen 7:56).
 
David Wilkerson
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek

Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem.

Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren.

In God's Tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar
 
Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God.

Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen.

Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl