Deserted Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Deserted Place
 
 
 
 
Een verlaten plaats bedoelt om de Heer te zoeken.
Juist wanneer je het zo nodig hebt.
Dan kun je bij Hem terecht.
Want Jezus is de Rots waarop we kunnen bouwen.
Een vaste Rots is Hij.
 
@Beloved Daughter
 
Gothic Fantasy
Lees meer...   (7 reacties)

 

 

 

 

 

Jezus, U bent mijn Vriend

 

Jezus, U bent mijn Vriend,

mijn schuilplaats en mijn helper.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

rechtvaardig en vol goedheid.

 

U bent een Vriend die om mij geeft,

en die mij keer op keer vergeeft,

ook als ik domme dingen doe,

toch bent U daar.

En ook al ben ik soms niet trouw,

toch weet ik dat U van me houdt.

Jezus, U  bent mijn Vriend.

 

Jezus, U  bent mijn Vriend.

Ik dank U dat U dicht bij me bent.

Jezus, U  bent mijn Vriend,

U houdt me vast door uw liefde.

 

 

U was er altijd al voor mij,

door uw genade ben ik vrij,

ook al besef ik dat niet altijd

even goed.

En ook al voel ik me alleen,

Jezus, U  bent altijd om me heen.

                             Jezus, U  bent mijn Vriend.                                

   

Tekst & muziek: Elisa  Krijgsman © 1998 Reli Music Productions

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
U Heer, bent mijn Heelmeester (Exodus 15:26)
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden;
Die al mijn ongerecjtigheden vergeeft,
Die al mijn ziekten geneest,
Die mijn leven verlast van de dood,
Die mij kroont met goedertieren heid en barmhartigheid. (1)
Voor mij, die Uw Naam vreest, zal de zon der gerechtiheid opgaan en zal genezing zijn onder haar vleugelen; (2)
Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als een arend;
ik loop,maar word niet moe;
ik wandel, maar word niet mat. (3)
Want mijn ziekten heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt,
was op U, en door Uw striemen ben ik genezen. (4)
Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij. (5)
U, Here, bent mijn Heelmeester.(6) 
 
1) Psalm 103:2 - 5
2) Maleachi 4:2
3) Jesaja 40:28 - 31
4) Jesaja 53:4,5
5) 1 Petrus 5:7
6) Exodus 15:26
 
DPM Nederland
 
 
Reacties

 

 

Heer U bent altijd bij mij

 U legt Uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij

en om mij heen

elke dag...

 

 

Hij zal ons nooit verlaten 

 
Soms kan een Christen ook eenzaam zijn,
Je denkt dat niemand het ziet,
je voelt je misschien klein.
 
Waar komt die eenzaamheid vandaan,
Waarom gaat het leven met vallen en opstaan?
 
Zelfs in jouw eenzaamheid, is God daar,
Je kunt nog steeds met Hem praten.
Zoals het in de bijbel staat geschreven,
Hij zal ons nooit begeven,
noch verlaten.
 
Als je er alleen voor staat,
en je eenzaam voelt,
Dan geloof ik dat God dit met een reden doet.
 
Richt je ogen op Hem,
Wees stil,
en luister naar Zijn zachte stem.
 
Marjon Hartman
Reacties
 
 
 
 
 
 
Mijn kind, vergeet niet dat Gods eeuwige armen je dragen en altijd beschermend óm je zijn. Geen last is Hem te zwaar en geen gebed te klein en onvoorstelbaar groot is zijn erbarmen. Ons leven gaat te snel om 't vast te houden; wij lopen ons geluk soms blindelings voorbij, tot God ons tegenhoudt en zegt: 'Blijf achter Mij, en roep Mij als je voeten struikelen zouden.' 
 
Nel Benschop  
 
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.
5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.
 
Psalm 37:4-7 NBV
 
 
Lees meer...
 

Wat nu te doen?
U wacht op God

 

Wacht op de HERE, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja, wacht op de HERE.
Psalm 27:14

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting.
Psalm 62:6

Onze ziel verbeidt de HERE; Hij is onze hulp en ons schild.
Psalm 33:20

Maar wie de HERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden; zij zullen lopen en niet moede worden; zij zullen wandelen en niet mat worden.
Jesaja 40:31

Want wij zijn Christus deelachtig geworden, mits wij het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden.
Hebreeën 3:14

Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.
Habakuk 2:3

Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijs te zijner tijd.
Gij doet Uw hand open en verzadigt al wat er leeft, naar Uw welbehagen.
Psalm 145:15,16

Ik verwacht de HERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Psalm 130:5

En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.
Jesaja 25:9

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (want die het beloofd heeft, is getrouw).
Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.
Hebreeën 10:23,35

Lees meer...
 
 
De bijbel zegt:
 Vertrouw op God met heel je hart
en steun op niet op je eigen inzicht.
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Vertrouwen op God leer je in de storm
 

Vertrouwen op God leer je in de storm
"Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien"

Leren te vertrouwen op God doen we in de storm, in moeilijke tijden. Deze boodschap wil David Wilkerson aan ons overdragen. Nadat God ons door de Rode Zee heeft geleid kunnen we Hem loven en prijzen vanwege zijn liefde en trouw.

"Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land en het water spleet." (Exodus 14:21)

"Op dit cruciale moment wilde God dat het Israëlische volk vertrouwden dat ze veilig aan de andere kant van de zee zouden belanden. Simpel gezegd, God wilde dat zijn volk een geloof heeft dat verklaard: 'Hij die dit wonder begon zal het ook afmaken. Hij heeft ons al eerder zijn trouw aan ons bewezen'.

Angst zonder reden
Als we terugkijken zien we dat al onze angsten niet nodig zijn geweest. We hadden niet bang hoeven zijn toen de Egyptenaren zagen komen. God is een bovennatuurlijke muur dat ons tegen hen beschermd. De hele tijd is God voor ons een verhelderend licht, terwijl onze vijanden zijn verblind door de duisternis. Ook wij zijn zonder reden bang geweest, terwijl God in al die tijd de weg voor ons vrij maakte om te kunnen ontsnappen.

We zien nu dat God alleen het goede met ons voor ogen heeft. We hebben zijn macht en glorie gezien. En nu zijn we vastbesloten niet meer in angst te leven. Het maakt niet uit als deze muren van water instorten. Leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Een echte gelovige is niet iemand die danst nadat de overwinning is behaald. Dat is wat de Israëlieten deden. Toen God de Rode Zee spleet en het volk veilig aan land kwam, gingen ze zingen en dansen, God prijzen om zijn grootheid. Maar drie dagen later waren deze zelfde mensen bitter tegen God.

Storm
Een echte gelovige is iemand die heeft geleerd God in de storm te vertrouwen. Deze persoon aanbidt Hem niet alleen met woorden, maar in zijn manier van leven. Zijn vertrouwen in God is onwankelbaar. Hij is niet bang voor de toekomst, omdat hij niet meer bang is om te moeten sterven.

Gwen en ik zagen dit onwankelbare geloof in onze 12-jarige kleindochter Tiffany. Zittend op haar bed in de laatste fase van haar leven zagen we een vrede dat alle verstand te boven ging. Ze zei: "Opa, ik wil naar huis. Ik heb Jezus gezien en vertelde me dat hij mij boven wilde hebben. Ik wil niet meer hier zijn." Tifany is alle angst voor de dood kwijtgeraakt.

Vertrouwen
Dat is de rust die God zijn volk wil geven. Het is een vertrouwen zoals dat van Paulus en Tiffany. Ik bid dat iedereen dit kan zeggen midden in de storm: "Ja, de economie stort in. Ja, ik kan nog steeds worden geconfronteerd met donkere en stormachtige periodes. Maar God is trouw aan mij, ongeacht wat er gebeurd. Ik zal rusten in zijn liefde voor mij."
 Jeffrey Schipper |
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl