Deserted Place
Categorieen
................

 

 
 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

  

 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
God redt uit alle nood
 
 
 
 
God redt uit alle nood
 
 
1 Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
2 Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
3 en uit de landen heeft verzameld,
van het oosten en van het westen,
van het noorden en van de zee.
 

4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,
een stad ter woning vonden zij niet;
5 hongerig waren zij, ja dorstig,
hun ziel versmachtte in hen.
6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij redde hen uit hun angsten;
7 Hij deed hen treden op een effen weg
om te gaan naar een stad ter woning.
8 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
 

10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
gebonden in ellende en ijzer.
11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
en de raad des Allerhoogsten versmaad,
12 had Hij hun hart door moeite vernederd;
zij struikelden, en er was geen helper.
13 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
en verscheurde hun banden.
15 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
en ijzeren grendels verbrijzeld.
 

17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
18 hun ziel gruwde van elke spijze,
zij waren de poorten des doods nabij.
19 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij verloste hen uit hun angsten;
20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen
en deed hen aan de groeve ontkomen.
21 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
22 dat zij lofoffers offeren
en zijn werken met gejubel vertellen.
 

23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren,
die handel dreven op de grote wateren.
24 Zij zagen de werken des HEREN
en zijn wonderen in de diepte.
25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken,
die haar golven omhoog hief;
26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten,
hun ziel verging van ellende;
27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene,
al hun wijsheid werd verslonden.
28 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
en Hij voerde hen uit hun angsten;
29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
zodat de golven stil werden.
30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,
en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
31 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
en Hem loven in de raad der oudsten.
 

33 Hij maakt stromen tot een woestijn
en waterbronnen tot een dorstig land;
34 vruchtbaar land tot zoute grond
wegens de boosheid van wie daar wonen;
35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel
en dorstige grond tot waterbronnen.
36 Hongerigen doet Hij daar wonen,
zij stichten er een stad ter woning,
37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden,
die vrucht als opbrengst opleveren.
38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden,
en hun vee laat Hij niet verminderen.
39 Dan verminderen zij en zinken weg
door de druk van rampspoed en kommer.
40 Over de edelen giet Hij schande uit,
Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking
en maakt geslachten talrijk als een kudde.
42 De oprechten zien het en verheugen zich,
alle onrecht sluit de mond.
43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,
laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
 
 
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl